Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Archive for the ‘ข่าวโรงแรม’ Category

วันที่ ๒๘ กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทย
 • Comments Off on วันพระราชทานธงชาติไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • สิทธิมนุษยชน
 • Comments Off on สิทธิมนุษยชน
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
  กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
 • Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2564
  กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
 • Comments Off on ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2564
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2564
  กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
 • Comments Off on ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2564
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศรายชื่อโฮมสเตย์ เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักเกณฑ์และการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • Comments Off on รายชื่อโฮมสเตย์ เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักเกณฑ์และการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศรายชื่อโฮมสเตย์ เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักเกณฑ์และการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • Comments Off on รายชื่อโฮมสเตย์ เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักเกณฑ์และการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • Safety Zone พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
 • Comments Off on Safety Zone พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
  กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
 • Comments Off on แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • คลิปประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ
 • Comments Off on คลิปประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • Recent Posts