Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Author Archive

ประกาศกรมการท่องเที่ยว
เรื่อง ปิดทำการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา
 • Comments Off on ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดทำการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด ประจำปี 2561 และข้อมูลการประสบเหตุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561-ธันวาคม 2561)
 • Comments Off on สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด ประจำปี 2561 และข้อมูลการประสบเหตุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561-ธันวาคม 2561)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ATPRS ASEAN Tourism Professional Registration System
 • Comments Off on ATPRS ASEAN Tourism Professional Registration System
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • แผนเพิ่มมประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • Comments Off on แผนเพิ่มมประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมารับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Comments Off on รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมารับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
 • Comments Off on ประกาศรับสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผุ้ป่ระกอบการหรือหน่วยงานสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ดังนี้
  1. มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Standard) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562
  2. มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน (ASEAN Clean City Standard) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562
  3.รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable Tourism Award) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 • Comments Off on เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • หมายกำหนดการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562
 • Comments Off on หมายกำหนดการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • เพลง 3 อาร์สา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
 • Comments Off on เพลง 3 อาร์สา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • Comments Off on ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม