Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Author Archive

test

test

 • Comments Off on test
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโฮมสเตย์ที่สมัครเข้าร่วมรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ในวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น

 • Comments Off on จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโฮมสเตย์ที่สมัครเข้าร่วมรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • จัดนิทรรศการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในงานมหกรรมการท่องเที่ยว “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 

 • Comments Off on จัดนิทรรศการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในงานมหกรรมการท่องเที่ยว
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00น. ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร

 • Comments Off on จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • จัดกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าเที่ยว ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 • Comments Off on จัดกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าเที่ยว ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสะอาด และน่าประทับใจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

 • Comments Off on จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสะอาด และน่าประทับใจ ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและปลอดขยะแก่อุทยานทั่วไทย” ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (หาดลองบีช) จังหวัดตราด

 • Comments Off on จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและปลอดขยะแก่อุทยานทั่วไทย ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ข้อควรระวังในการเลือกซื้อทัวร์
 • Comments Off on ข้อควรระวังในการเลือกซื้อทัวร์
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ขั้นตอนการปฐมพยาบาล ผู้ที่สงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ
 • Comments Off on ขั้นตอนการปฐมพยาบาล ผู้ที่สงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • Comments Off on ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม