9 วิธีป้องกันและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019