Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Archive for September, 2021

สิทธิมนุษยชน
  • Comments Off on สิทธิมนุษยชน
  • Filed under: ข่าวโรงแรม
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
    กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
  • Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
  • Filed under: ข่าวโรงแรม