แผนการให้บริการจดทะเบียนนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา