กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้จัดทำแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการออกแบบที่เหมาะสมแก่การใช้งานของคนทุกกลุ่ม เพื่อเผยแพร่แบบมาตรฐานแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน นำไปพัฒนาและสร้างในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม หรือใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว