แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ