กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครหน่วยงานเข้าขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป