กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเข้าขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป