กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564