เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์