เชิญชวน ชุมชนท่องเที่ยวเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง “มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ประจำปี 2562