เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผุ้ป่ระกอบการหรือหน่วยงานสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ดังนี้
1. มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Standard) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562
2. มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน (ASEAN Clean City Standard) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562
3.รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable Tourism Award) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562