อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเปิดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แนวทางการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน