กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดให้บริการสาขาแห่งใหม่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)