สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน การป้องกันการทุจริตของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)