สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด ประจำปี 2561 และข้อมูลการประสบเหตุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561-ธันวาคม 2561)