ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตามโครงการคนไทยรวมพลังป้องกันโรค (Clean Together) เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และทำแบบประเมินกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน COVID-19 ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID