รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน