ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต้อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มีมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 และ ประกาศนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีและการส่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) และแบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) พ.ศ. 2563