พิกัดจังหวัดที่มีโฮมสเตย์ไทย (Home Stay) ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง