ผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้กำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒