ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559