ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557