นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564