ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน