ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2564
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ