ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า กรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีผลคะแนนระดับ AA