ประกาศจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ