ประกาศกรมการท่องเที่ยว
เรื่อง ปิดทำการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา