ต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยวทางออนไลน์ ผ่านอีเมล ลดเสี่ยง เลี่ยง COVID-19