จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโฮมสเตย์ที่สมัครเข้าร่วมรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ในวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น