จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว “แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์สมัยใหม่”