ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว ตามกฎกระทรวงการดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑