ชุมชนที่ 20 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านโนนหอมโฮมสเตย์ จังหวัดสกลนคร