ชุมชนที่ 17 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย