ชุมชนที่ 7 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด