ชุมชนที่ 14 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง