ชุมชนที่ 12 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง บ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดสุพรรณบุรี