ชุมชนที่ 9 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนมหาวิทยาลัยบ้านนอกจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระนอง