ชุมชนที่ 8 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี