คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2557 เข้าตรวจประเมินโฮมสเตย์แม่กำปอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2557