ข้อมูลตามแบบสำรวจ OIT ที่กลุ่มนิติการต้องดำเนินการ