ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี