กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว” ณ โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา จ.พังงา และลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา