กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม “สร้างเสริมคุณธรรมนำการทำงาน” ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564