ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต ๑ (สาขาย่อยหาดใหญ่) พ.ศ.๒๕๖๓