กำหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ….. ครั้งที่ 5