นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานการอบรม เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”